www.oafurniture.com

ข้อมูลการชำระเงิน

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ เอ เฟอร์นิเจอร์

115-2-57813-3

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ เอ เฟอร์นิเจอร์

236-0-96470-0

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอ เอ เฟอร์นิเจอร์

261-2-38444-9

( ออมทรัพย์ )